Yhdistyksen säännöt

TIEDEOPETUSYHDISTYS RY.

Föreningen för vetenskapsundervisning rf.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 14.3.2005

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tiedeopetusyhdistys ry. Yhdistys voi käyttää ruotsinkielistä nimeä Föreningen för Vetenskapsundervisning rf. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaan kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tiedeopetuksen edistäminen ja kehittäminen kaikilla kouluasteilla. Tiedeopetuksella tarkoitetaan tässä kokeelliseen tutkimukseen perustuvien luonnontieteiden sekä matematiikan ja tieto- ja viestintätekniikan opetusta, jonka tavoitteena on kokonaisvaltaisen ajattelun ja tieteellisen lukutaidon kehittäminen.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen toimintaan osallistuville, eikä yhdistyksen toiminta saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

•  järjestää seminaareja, luentoja ja koulutustilaisuuksia, opintoretkiä, matkoja ja yritysvierailuja sekä muita tapahtumia
•  osallistua opetussuunnitelmien laadintaan
•  kehittää oppi- ja opetusmateriaalia
•  tiedottaa toiminnastaan ja julkaista jäsentiedotetta
•  tehdä yhteistyötä alan yrityksien, yhteisöjen ja muiden elinten kanssa
•  liittyä jäseneksi alan järjestöihin, yhdistyksiin tai yhteisöihin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

•  ottaa osallistumismaksuja tapahtumista ja tilaisuuksista
•  ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
•  omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
•  toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja suorittaa yhdistykselle syyskokouksessa määrätyn jäsenmaksun.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 3–12 muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen erovuoron ratkaisee arpa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt ja asiantuntijat.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu kaikille hallituksen jäsenille ja läsnä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kolmen hallituksen jäsenen vaatimuksesta.

Hallituksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni, ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä läsnäolevat jäsenet ja muut toimihenkilöt sekä päätökset. Pöytäkirja on tarkastettava seuraavassa kokouksessa tai heti kokouksen jälkeen.

Hallitus:

•  hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen kokousten päätösten ja näiden sääntöjen mukaan
•  edustaa yhdistystä, kantaa ja vastaa sen puolesta
•  hyväksyy jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
•  vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja tilinpidosta
•  määrää kevät- ja syyskokouksen sekä tarvittaessa ylimääräisen kokouksen ajan ja paikan ja valmistaa niihin tulevat asiat sekä kutsuu kokoukset koolle sekä panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
•  laatii yhdistyksen vuosikertomuksen, tilinpäätöksen, talousarvioehdotuksen sekä toimintasuunnitelman ja esittää ne yhdistyksen kokoukselle
•  huolehtii varojen hankintaa koskevien suunnitelmien toteuttamisesta yhdistyksen kokousten tekemien päätösten mukaisesti
•  ryhtyy yleensä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä
•  suorittaa muut tehtävät, jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluvat tai jotka yhdistyksen vuosikokous tai ylimääräinen kokous antaa tehtäväksi.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella edellisen toimikauden jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Edellisen toimikauden jäsenmaksun maksaneella kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaali on toimitettava suljetuin lipuin, mikäli läsnäoleva jäsen niin vaatii.

Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syysko­kouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen vähintään kahdenkymmenenyhden (21) päivän väliajoin pidettävän yhdistyksen kokouksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tekemät yhtäpitävät päätökset. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.